Fotogaléria     Články     Servis okien a dverí     kontakt

Lexan / Al.profily     Prístrešky / Zasklenia     Brány / Ploty     Žaluzie / Sieťky     Okná / DvereZásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR


Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) je spoločnosť:
LEX-AL s. r. o., Lučenecká cesta 921/5, 960 01 Zvolen, IČO:51845105

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Tel. č.: 0915 266 556
E-mail: obchod@lex-al.sk
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Čo je osobný údaj?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Čo je spracúvanie osobných údajov?

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. Prevádzkovateľ (Správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť Zodpovednú Osobu.

Zdroje a kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky. Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania:

Zákonným dôvodom spracovania je:

•  Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) GDPR

•  Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno f) GDPR

•  Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je:

•  Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky.(meno, adresa, kontakt),podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.

•  Zasielanie marketingových ponúk a činenie ďalších marketingových aktivít.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

Doba uchovávania:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

•  Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto zmluvných vzťahov.

•  Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.

•  Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov

Kto je príjemca?

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu.

•  Sú osoby ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy

•  Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v spisovej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby.

Vaše práva:

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

•  Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl.15 GDPR
•  Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR
•  Právo na obmedzenie spracúvania
•  Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR
•  Právo namietať podľa článku 21 GDPR
•  Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR
•  Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)
•  Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

Ako môžete naplniť svoje práva?

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu obchod@lex-al.sk, alebo poštou na korešpondenčnú adresu: Lučenecká cesta 921/5, 960 01 Zvolen, IČO: 51 845 105

Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu obchod@lex-al.sk, alebo poštou na korešpondenčnú adresu Lučenecká cesta 921/5, 960 01 Zvolen, IČO: 51 845 105

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

•  už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
•  odvoláte svoj súhlas,
•  namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
•  spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,
•  osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
•  ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
•  nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
•  spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,
•  Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv
•  namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

•  z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
•  vytvárania zákazníckeho profilu,
•  môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
Informácie o súboroch cookies

a)  Pri používaní služieb prevádzkovateľa údajov zostávate anonymní, ak sa nerozhodne inak. S ohľadom na všeobecné pravidlá pripojenia na internet sú informácie nachádzajúce sa v systémových protokoloch (napr. adresa IP) používané na technické účely súvisiace so správou serverov prevádzkovateľa údajov. Adresy IP ďalej slúžia na zhromažďovanie všeobecných štatistických demografických údajov (napr. o regióne, z ktorého sa nadviazalo pripojenie).

b)  Váš webový prehliadač môže na disku vášho počítača ukladať malé textové súbory (angl. cookies). Súbory cookies obsahujú informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie služieb, najmä tých, ktoré si vyžadujú oprávnenie.

c)  Služby prevádzkovateľa údajov ukladajú súbory cookies v počítačoch používateľov na nasledujúce účely:
•  lepšie prispôsobenie služieb potrebám používateľov;
•  vytváranie štatistiky návštevnosti;

d)  Vzhľadom na životnosť súborov cookies a podobných technológií používame dva základné typy týchto súborov:
•  relačné – dočasné súbory uložené v koncovom zariadení používateľa do odhlásenia, opustenia webovej stránky a aplikácie alebo vymazania pomocou softvéru (webového prehliadača);
•  trvalé – uložené v koncovom zariadení používateľa v stanovenom čase v parametroch súborov cookies alebo kým ich používateľ nevymaže.

e)  S ohľadom na cieľ, ktorému slúžia súbory cookies a podobné technológie, rozlišujeme ich nasledujúce typy:
•  Bezpečnostné – používané na zaistenie bezpečnosti, napr. na detekciu podvodov;
•  výkonové – umožňujú zhromažďovanie informácií o spôsobe používania webových stránok;
•  štatistické – na vytváranie štatistík webových stránok a aplikácií.

f)  Webový prehliadač je možné nakonfigurovať tak, aby bola celkom vypnutá možnosť ukladania súborov cookies na pevnom disku vášho počítača.

g)  Ďalšie informácie o súboroch cookies a iných technológiách nájdete o. i. na Wikipédii alebo v ponuke Pomocník webového prehliadača.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

emailom: obchod@lex-al.sk,
alebo poštou na korešpondenčnú adresu: Lučenecká cesta 921/5, 960 01 Zvolen, IČO: 51 845 105

V prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Identifikačné údaje: IČO:36064220, DIČ:2021685985

Sekretariát úradu: +421 /2 3231 3214
E-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk
Podateľňa: pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00, piatok: 8:00 - 14:00


LEX-AL s. r. o.
Lučenecká cesta 921/5, 960 01 Zvolen

T: 0915 266 556
E: obchod@lex-al.sk

Copyright © LEX-AL s.r.o. 2020, Web: D2 design
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV